CURSOS DE GRAFOLOGIA

NIVELL I - NIVELL AVANÇAT - TUTORIES

Christina Stub, grafòloga i directora de l'escola, és diplomada en Ciències empresarials, escriptora, redactora de l'agenda de la Sala Alexandria i de la revista Espai de Llum. Titulada per la Universitat Autònoma de Barcelona i per la Asociación Grafopsicológica de España, és perit grafopsicològic, especialitzada en Recursos Humans i selecció de personal. Titulada en grafoteràpia racional i tècnica en morfopsicologia. Membre de la Asociación Grafopsicológica de España. Àmplia experiència en selecció de personal.

CURS DE GRAFOLOGIA NIVELL I

MODALITAT SEMI-PRESENCIAL

La grafologia comença allà on acaba la caligrafia
Augusto Wels

En el curs bàsic (nivell I) estudiarem els 8 aspectes de l’escola francesa, els 8 grans grups gràfics:

Ordre – Dimensió – Pressió – Forma – Velocitat – Cohesió – Direcció – Inclinació

Aprendrem el significat de les múltiples variants d’aquests 8 grups principals i com interactuen entre si per formar una imatge de la persona en tota la seva complexitat.

No obstant, per entendre què estem fent, en primer lloc estudiarem el simbolisme de l’espai gràfic, tan important per poder treure conclusions pròpies i entendre el per què dels significats dels diferents subgrups gràfics.

Aprendrem a mesurar i analitzar metòdicament un text i posar en relació les seves característiques fins formar-nos una imatge del seu escriptor.

Finalment, afegirem aspectes addicionals, però no per això menys importants, com son: La signatura, els gestos tipus i el significat d’algunes lletres clau com l’oval (“o” i “a”), la “t”, la “g”, la “i”, la “d”, etc.

La grafologia és un test projectiu altament fiable, que, completant el puzle de tots els integrants de l’escriptura, va revelant un autèntic retrat de la persona.

grafologia

Aquest estiu, pots aprendre grafologia en un còmode format semi-presencial, que ha de facilitar l’adquisició, tant de la teòrica com de la part pràctica, combinant de forma òptima la facilitat d’un horari flexible amb la necessitat de classes presencials pels dubtes i l’adquisició d’una bona formació pràctica en la matèria.

A l’escola Espai Grafològic de Girona, els estudis de grafologia es divideixen en dos nivells: el nivell bàsic i un mòdul avançat orientat a la confecció de l’informe i pràctiques en RRHH. El temari és complet, ample i va acompanyat en cada moment d'una gran varietat d’exemples i exercicis pràctics

La modalitat semi-presencial permet a l’alumne adquirir els coneixement teòrics en horari flexible i en un format molt amigable: La combinació de bones gravacions que es poden veure còmodament on-line, des de casa i a qualsevol horari, amb el contacte personal a través de les pràctiques, és una forma realment òptima d’adquirir i consolidar la matèria.

En grafologia, com quasi en qualsevol matèria, tan important és la teoria com la pràctica. La teoria sense la pràctica és inútil i la pràctica sense la teoria és perillosa. En aquesta formació semi-presencial s’adquireixen els dos aspectes d’aquesta apassionant ciència de forma optimitzada i còmoda.

El curs intensiu d'estiu - nivell I, consisteix en 22 classes teòriques en format vídeo i amb els corresponents apunts en pdf, i 16 hores de classes pràctiques (8 classes), a consensuar amb altres alumnes per formar un petit grup de treball. Si l’alumne ho té difícil per venir a Girona, les pràctiques es poden fer via Skype o Zoom.

Curs Grafologia nivell I

INTENSIU ESTIU 2018

Matrícula oberta estiu 2018


Sala Alexandria, Espai Natura
Christina Stub
22 Classes teòriques en video i PDF
8 pràctiques presencials o skype
Horari a convenir
Juliol-Agost
480€
Matrícula gratuïta

Curs Grafologia nivell I

CURS SEMI-PRESENCIAL

Matrícula oberta curs 2018-2019


Sala Alexandria, Espai Natura
Christina Stub
22 Classes teòriques en video i PDF
10 Classes pràctiques, 2 cops al mes
A convenir
Octubre a Març
600€
Matrícula gratuïtaCURS AVANÇAT DE GRAFOLOGIA

L'escriptura és el relleu visible del pensament
Hyppolite Michón

Després d’assolir al nivell I els conceptes bàsics i conèixer els diferents significats i matisos de l’enorme ventall de peces que composa l’entramat complex de la personalitat d’una persona, el nivell II se centra en com confeccionar l’informe.

En aquest curs s’estudiarà la manifestació gràfica d’una gran varietat (més de 200) de trets caracterològics en el marc de quatre grans apartats a incloure a l’informe: L’esfera de la intel·ligència, la maduresa emocional, l’adaptació social i les capacitats laborals. Per assimilar el contingut de forma progressiva, dins del context del la seva finalitat, que és l’informe grafològic, la part teòrica es combinarà de forma continuada amb exercicis pràctics relacionats en cada moment amb els continguts estudiats. Finalment s’estudiarà el contingut i el format de l’informe grafològic.

El temari contempla una especial atenció a l’estudi de la lletra en l’àmbit laboral.

En finalitzar amb èxit aquest curs, l’alumne es considerarà capacitat per elaborar informes de forma autònoma i exercir, per tant, de grafòleg-grafoanalista.

Tant el nivell I com el nivell ll són semi-presencials i es recomana una dedicació setmanal de dues hores per treballar la materia i assolir-ne els coneixements.

El nivell II, consisteix en 10 classes teòriques en format vídeo i amb els corresponents apunts en pdf, i 10 hores de classes pràctiques (5 classes), a consensuar amb altres alumnes per formar un petit grup de treball. Si l’alumne ho té difícil per venir a Girona, les pràctiques es poden fer via Skype o Zoom.

Curs Grafologia nivell Avançat

SEMI-PRESENCIAL

Matrícula oberta curs 2018-2019


Sala Alexandria, Espai Natura
Christina Stub
10 Classes teòriques en video i PDF
Classes pràctiques: A acordar
A acordar
300€
Matrícula gratuïta

Per + informació sobre el curs de nivell avançat, consulta’ns.
TUTORIES I PRÀCTIQUES EN GRAFOLOGIA

Hi ha una força motriu més poderosa que el vapor, l'electricitat i l'energia atòmica: LA VOLUNTAT
Albert Einstein

Un espai per a ex-alumnes d’Espai Grafològic que vulguin continuar el contacte amb l’escola i poder disposar d’un espai i una tutoria per a fer pràctiques.

Tutories

Reservades a alumn@es de l'escola

Sala Alexandria, Espai Natura
Christina Stub
1 divendres al mes
De 17:30h a 19:30h
D'octubre a juny
15€ cada tutoria
Grups de mínim 3 persones